جداول قیمت

این نمونه ای از برچسب صفحه است و می توانید آن را با استفاده از گزینه صفحه تنظیم کنید

 • شخصی
 • تومان۱۹۹
 • رویداد روز کامل
 • ۲۰۰ تصویر با وضوح بالا چاپ شده
 • ۲۰ تصویر قاب شده
 • ۱۰ تغییر لباس
 • حداکثر ۱۰۰۰ تصویر با وضوح بالا در CD
 • ۳-۵ عکاس (ها)
 • تماس بگیرید

 • شخصی
 • تومان۱۹۹
 • رویداد روز کامل
 • ۲۰۰ تصویر با وضوح بالا چاپ شده
 • ۲۰ تصویر قاب شده
 • ۱۰ تغییر لباس
 • حداکثر ۱۰۰۰ تصویر با وضوح بالا در CD
 • ۳-۵ عکاس (ها)
 • تماس بگیرید