تماس با ما

این نمونه ای از برچسب صفحه است و می توانید آن را با استفاده از گزینه صفحه تنظیم کنید

بیش از یک ماه از سفرم می گذرد و من تعجب می کنم که اصلا تغییر کرده ام. مطمئناً تجربیاتی که داشته ام و چیزهایی که دیده ام تا حدودی به من شکل داده است.

  کالیفرنیا

  خیابان اول
  اروپا
  ایران

  لندن

  خیابان اول
  اروپا
  ایران