تلگرام

اینستاگرام

تور
برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی

برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی

11/21/1395

در نخستین روزهایی که متمم شکل گرفت، همه تاکید ما بر «توسعه مهارتهای فردی» متمرکز بود. همچنانکه می‌دانید خود متمم هم از مخفف عبارت «محل توسعه مهارتهای من» اقتباس شده است.