تلگرام

اینستاگرام

تور
افزایش برنامه پروازی بانکوک

افزایش برنامه پروازی بانکوک

31/06/1397

شرکت هواپیمایی قطر در برنامه ریزی اخیر پرواز خود را در مسیر دوحه ـ بانکوک افزایش داده است . پرواز در این مسیر به صورت روزانه از تاریخ 28 اکتبر 2018 آغاز خواهد شد که توسط ایر باس ای-380 انجام می شود.
برنامه پروازی به شرح زیر است :
قطر با شماره پرواز 834از دوحه ساعت 01:45 حرکت می کند و در ساعت 12:30به بانکوک می رسد 
قطر با شماره پرواز 980از دوحه ساعت 02:15 حرکت می کند و در ساعت 12:55به بانکوک می رسد 
قطر با شماره پرواز 836از دوحه ساعت 02:40 حرکت می کند و در ساعت 13:15به بانکوک می رسد 
قطر با شماره پرواز 832از دوحه ساعت 07:05 حرکت می کند و در ساعت 17:45به بانکوک می رسد 
قطر با شماره پرواز 838از دوحه ساعت 08:35 حرکت می کند و در ساعت 19:20به بانکوک می رسد 
قطر با شماره پرواز 826از دوحه ساعت 17:15حرکت می کند و در ساعت 03:55 روز بعد به بانکوک می رسد 
قطر با شماره پرواز 830از دوحه ساعت 20:10 حرکت می کند و در ساعت 06:55 روز بعد به بانکوک می رسد 

قطر با شماره پرواز 837 از بانکوک ساعت 01:20 حرکت می کند و در ساعت 05:25 به دوحه می رسد 
قطر با شماره پرواز 827 از بانکوک ساعت 05:25حرکت می کند و در ساعت 09:20 به دوحه می رسد 
قطر با شماره پرواز 831 از بانکوک ساعت 09:35 حرکت می کند و در ساعت 13:25 به دوحه می رسد 
قطر با شماره پرواز 839 از بانکوک ساعت 14:10 حرکت می کند و در ساعت 18:00 به دوحه می رسد 
قطر با شماره پرواز 833 از بانکوک ساعت 19:35حرکت می کند و در ساعت 23:25 به دوحه می رسد 
قطر با شماره پرواز 981 از بانکوک ساعت 20:20 حرکت می کند و در ساعت 23:59 به دوحه می رسد 
قطر با شماره پرواز 835 از بانکوک ساعت 21:00 حرکت می کند و در ساعت 00:50 روز بعد به دوحه می رسد

 

منبع:Routesonline